Imagine

English further below

Beeld je in

Dat elke keer dat je buiten je gezin en bubbel je een groep andere mensen ziet die niet essentieel zijn voor je werk of je school, je een pistool met één kogel bij je hebt dat je op jezelf moet laten afgaan.

Je hebt een aantal kansen dat er niets gebeurt

De kans bestaat ook dat het pistool afgaat en je, wat een pech, het loodje legt.

Je zegt, “hé, dat ga ik toch niet doen, ik ben niet gek”.

Toch is dat precies datgene wat een minderheid mensen doet, door vrienden te blijven zien zonder mondmasker, door etentjes te blijven organiseren, door stiekem feestjes te blijven organiseren.

Elke keer dat ze dit doen, spelen ze Russische roulette met zichzelf.

Niet letterlijk, maar met een virus dat zich in plaats van die ene kogel verbergt in een denkbeeldig pistool dat op dat moment afgaat.

Beeld je in dat het virus een echte kogel is in een echt pistool.

En dat wanneer je mensen ontmoet zoals hierboven beschreven, niet alleen op jou, maar ook op je moeder, op je vader, op je broer, op je zus, op je grootvader, op je grootmoeder een pistool met een kogel zal worden gericht, en wanneer de trekker wordt overgehaald, ze al dan niet neergeschoten zullen worden door dat pistool.

Het kan zijn dat het niet gebeurt, het kan zijn dat het wel gebeurt. En als het wel gebeurt, dan is dat jouw verantwoordelijkheid.

Een weerzinwekkend idee.  Daar kan je niet mee leven, toch?

Als je voor deze keuze zou staan, zou je die vrienden dan nog zien? Zou je nog een clandestien feestje houden wetend wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn?

De keuze zou snel gemaakt zijn.

Dat is nochtans exact wat er op dit moment gebeurt.

Elke keer dat een minderheid mensen onverantwoord gedrag blijft vertonen, en dat is het geval, spelen ze Russische roulette. Met zichzelf, en wat nog erger is, met hun geliefden.

Ondertussen zit er misschien al meer dan 1 kogel in dat pistool.

Blijf thuis en speel geen Russische roulette.

Je omgeving is je er dankbaar voor.

Imagine


That every time you see a group of other people outside your family and bubble that are not essential to your work or your school, you carry a gun with one bullet that you have to let go at yourself.

You have a number of chances that nothing happens.

There is also a chance that the gun will go off and you, what a bad luck, will die.
You say, “hey, I’m not going to do that, I’m not crazy”.

Yet that’s exactly what a minority of people do, by continuing to see friends without a mouth mask, by continuing to organize dinners, by secretly throwing parties.

Every time they do this, they play Russian roulette with themselves.

Not literally, but with a virus that hides instead of that one bullet in an imaginary gun that goes off at that moment.

Imagine that the virus is a real bullet in a real gun.

And that when you meet people as described above, not only you, but also your mother, your father, your brother, your sister, your grandfather, your grandmother will be pointed at a gun with a bullet, and when the trigger is pulled, they may or may not be shot by that gun.

It may not happen, it may happen. And if it does, that is your responsibility.

A repugnant idea. You can’t live with that, can you?

If you faced this choice, would you still see those friends? Would you have another clandestine party knowing what the possible consequences might be?

The choice would have been made in no time.

However, that is exactly what is happening right now.

Every time a minority of people continue to behave irresponsibly, and that is the case, they play Russian roulette. With themselves, and what’s worse, with their loved ones.

Meanwhile, there may already be more than one bullet in that gun.

Stay home and don’t play Russian roulette.

Your environment will be thankful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: