Do you know what sustainability means? And do you act accordingly?

ENG below – ESP abajo

Er wordt veel gepraat over duurzaamheid tegenwoordig. En dat niet in het minste omdat we met zijn allen (nu ja niet met zijn allen, maar wel met velen) veel bewuster zijn beginnen nadenken over de consequenties van ons gedrag met de komst van de duurzame ontwikkeldoelen. Als er iets is dat die doelen op gang hebben gebracht, dan is het dat. Er wordt een beetje minder gedacht in termen van wij (hier in het westen) en zij (in landen waar het minder goed gaat) en meer in termen van ‘samen’ en ‘globaal’. Niet dat we daardoor al massaal ons gedrag zijn gaan veranderen, dat nu ook weer niet. Maar doordat we ons denken zijn gaan kaderen in een globaler perspectief zijn we ook anders beginnen kijken naar de Noord-Zuid verhoudingen. 

Maar wat betekent duurzaamheid nu eigenlijk? Als ik een duurzame auto koop, betekent dat dan dat deze langer meegaat dan daarvoor en niet na vijf jaar al begint te roesten? Of betekent het dat de brandstof die ik tank met deze auto minder vervuilend is dan vroeger en ik dus minder fijn stof uitstoot? Maar waar komt die brandstof vandaan, en is die wel duurzaam geproduceerd? Is een auto überhaupt een duurzame aankoop? Ik houd de werkgelegenheid mee in stand in de autosector, dus dat is toch ook duurzaam, of toch niet?

Je ziet, nadenken over duurzaamheid is lastig. En dan gaat het in dit voorbeeld nog maar over één enkel product. Er bestaat ook niet één definitie voor duurzaamheid. Vraag aan tien personen uit je omgeving wat duurzaamheid voor hen betekent en je krijgt tien verschillende antwoorden.  Maar is dat erg? Is het sowieso al niet goed wanneer er over wordt nagedacht en gediscussieerd? En nog beter, dat het aanzet tot actie?

Wat betekent duurzaamheid voor jou? En ben je er bewust mee bezig?  Vertaalt het zich concreet in wat je dagdagelijks doet?  In je werk, in je dagelijkse leven, in allebei, of vind je dat anderen zich hier maar mee moeten bezighouden?   Ik hoor het graag…

Hoy en día se está hablando mucho sobre ‘sostenibilidad’. Y no en último lugar porque todos nosotros (bueno, no todos, pero muchos de nosotros) hemos empezado a pensar de forma mucho más consciente en las consecuencias de nuestro comportamiento con la llegada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si hay algo que estos objetivos han puesto en marcha, es eso: Hemos empezado a pensar un poco menos en términos de ‘nosotros’ (los países ricos) y de ‘ellos’ (los países pobres) y más en términos de “juntos” y “globalmente”. No es que ya en masa hayamos empezado a cambiar nuestro comportamiento, pero es un inicio. Como hemos empezado a enmarcar nuestro pensamiento en una perspectiva más global, también hemos empezado a ver las relaciones Norte-Sur de una manera diferente. 

Pero, ¿qué significa realmente la palabra ‘sostenible’? Si compro un coche sostenible, ¿significa eso que durará más que antes y no se oxidará ya después de cinco años? ¿O significa que el combustible que uso en este coche es menos contaminante de lo que solía ser y que, por lo tanto, emito menos polvo fino? Pero ¿de dónde viene este combustible, y se produce de forma sostenible? ¿En todo caso, es un coche  una compra sostenible? Mantengo el empleo en el sector del automóvil, así que eso también es sostenible, ¿o no es así?

Verás, pensar en términos de sostenibilidad es difícil.  Tampoco existe una definición única de sostenibilidad. Pregunte a diez personas qué significa la sostenibilidad para ellos y obtendrás diez respuestas diferentes.  ¿Pero eso es malo? ¿No es bueno pensarlo y discutirlo de todos modos? Y mejor aún, que desencadena la acción?

¿Qué significa para ti la sostenibilidad? ¿Y estás actuando conscientemente en base a lo que piensas sobre sostenibilidad?  ¿Se traduce concretamente en lo que haces a diario?  ¿En tu trabajo, en tu vida diaria, en ambos, o crees que no es algo para ti de tener una opinión sobre eso?   Me gustaría oírlo…

There’s a lot to discuss about sustainability these days. Not in the least because all of us (okay, maybe not all of us but many of us) have started to think much more consciously about the consequences of our behaviour with the advent of the sustainable development goals. If there is one thing that these goals have set in motion, it is this: we have started to think a little less in terms of us (the ‘rich’ countries) and them (‘poor’ countries) and more in terms of ‘together’ and ‘globally’. Not that we have already started to change our behaviour en masse, that is not the case. But we have started to frame our thinking a little bit more in a global perspective, we have started to look at “North-South” relations in a different way. 

But what does sustainability actually mean? If I buy a sustainable car, does that mean that it will last longer than before and will not start to rust after five years? Or does it mean that the fuel I fill this car with is less polluting than it used to be and that I therefore emit less fine dust? But where does this fuel come from, and is it produced sustainably? Is a car a sustainable purchase at all? I help maintaining employment in the automobile industry, so I contribute to sustainable employment, isn’t it? Or not?

You see, thinking about sustainability is not so easy.  There is no unique definition for sustainability. Ask ten people what sustainability means to them and you will get ten different answers.  But is that bad? Isn’t it good to discuss it anyway? And even better, that it triggers action?

What does sustainability mean to you? And are you consciously acting accordingly?  Does what you think about it concretely translate into something you do on a daily basis?  In your work, in your daily life, in both, or do you think that others instead of yourself should be more involved in this?   I ‘d like to hear it…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: